JAARREKENING 2020

Financiële prognose 2020 

Om de doelen van Stichting Massage voor de Zorg te realiseren is vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken. Op deze pagina een overzicht. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Het beoogde resultaat wordt in 2021 volledig besteed aan inhuur masseurs en vrijwilligersvergoeding.

Jaarrekening, balans en jaarverslag

Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2021 beschikbaar, aangezien we in 2020 starten met het werven van inkomen.

Prognose over 2020   jul-dec 2020
Verwachte inkomsten – Baten    
Donaties, subsidies, fondsen en sponsors   € 10.000,-
Totaal inkomsten   € 10.000,-
     
Verwachte uitgaven – Lasten    
Inhuur masseurs   € 5.000,-
Faciliteren workshops pro deo   € 450,-
Vrijwilligersvergoeding   € 2.000,-
Vacatiegelden bestuur   € 750,-
Algemene kosten   € 90,-
Kantoorkosten   € 50,-
Hostingkosten  
Verzekeringen   € 60,-
Kosten Fondsenwerving   € 500,-
Promotiemateriaal   € 250,-
Marketingkosten   € 100,-
Representatiekosten   € 400,-
Totale lasten   € 9.650,-
     
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   € 350,-
Financiële baten en lasten    
Exploitatieresultaat   € 350,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Het beoogde resultaat wordt in 2021 volledig besteed aan inhuur masseurs
en vrijwilligersvergoeding.

Jaarrekening, balans en jaarverslag

Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2021 beschikbaar, aangezien we in 2020 starten met het werven van inkomen.


online concept © hosting aangeboden door
CAPREA MEDIA